Máy vắt sổ nạp liệu tốc độ cao

Choose model

Choose Model

757KT-516X-3-5□2556,70.7~2.01~73.28DCX27 #215500CT
757KT-516H-3-5□2555,60.7~2.01~73.27DCX27 #216300CT,GA
757KT-516M-3-5□2555,60.7~2.01~63.26DCX27 #146700CT
757KT-516M-3-3□2533,4,50.7~2.01~63.26DCX27 #146700CT
747KT-514H-4-2□2423,4,50.7~2.01~83.26DCX27 #116300VT
747KT-514H-3-2□2423,4,50.7~2.01~83.26DCX27 #116300VT,GA
747KT-514M-3-2□2423,4,50.7~2.01~63.25DCX27 #116700VT
737KT-504M-3-0□134,50.7~2.01~63.25DCX27 #97000VT

Máy vắt sổ nạp liệu tốc độ cao

Tiếp nối đặc điểm của dòng 700K, tăng thêm cơ cấu bàn răng đưa có bộ truyền động độc lập kiểu mới, mở rộng thành dòng 700KT.

‧ Điều chỉnh khoảng cách mũi may: kiểu nút bấm
‧Điều chỉnh tỷ số vi sai: kiểu gạt tay
‧Hệ thống bôi trơn: hoàn toàn tự động

Phụ kiện

VT ,CT ,GA