FFT CHỨC NĂNG ĐƯA VẢI TRÊN

Choose model

Choose Model

C007K-W121-□□□/FFT/CH/DC□244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W121-□□□/FFT/CH/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W122-□□□/FFT/CH/DC□244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W122-□□□/FFT/CH/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W131-□□□/FFT/CH/DC□244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W131-□□□/FFT/CH/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W132-□□□/FFT/CH/DC□244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W132-□□□/FFT/CH/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W811A-□□□/FFT/CRL/DC□244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W811A-□□□/FFT/CRL/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-U811A-□□□/FFT/CRL/DC□234.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-U811A-□□□/FFT/CRL/DC□345.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W812A-□□□/FFT/CRL/DC□244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-W812A-□□□/FFT/CRL/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-U812A-□□□/FFT/CRL/DC□234.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500
C007K-U812A-□□□/FFT/CRL/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55UYX128GAS#104500

FFT  CHỨC NĂNG ĐƯA VẢI TRÊN

Thiết kế cơ cấu bàn lừa di chuyển trước sau ưu hóa độc quyền, hành trình tiếp liệu có hiệu quả lớn, đưa vải may ổn định hơn.

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTP ,UTR