Máy May 01 Kim Điện Tử Liền Trục Cắt Chỉ Tự Động

Choose model

Choose Model

DBX1

DL7200C-BM10~515.5

手动 Hand 5.5
膝動 Knee 13
自动 Auto 9

#11~#144500
DL7200C-BM1A*0~715.5

手动 Hand 5.5
膝動 Knee 13
自动 Auto 9

#11~#144500
DL7200C-BH10~ 518

手动 Hand 5.5
膝動 Knee 13
自动 Auto 9

#20~#234000
DL7200C-BH1A*0~718

手动 Hand 5.5
膝動 Knee 13
自动 Auto 9

#20~#234000
DL7200C-BX20~518

手动 Hand 5.5
膝動 Knee 13
自动 Auto 9

#20~#234000
DL7200C-BX2A*0~718

手动 Hand 5.5
膝動 Knee 13
自动 Auto 9

#20~#234000

A : Mặt nguyệt, bàn lừa ba hàng
Biểu thị : Mặt nguyệt, bàn lừa bốn hàng