MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO

Choose model

Choose Model

F007K-W121-□□□/FHA244.0/4.81.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-W121-□□□/FHA355.6/6.41.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-W122-□□□/FHA244.0/4.81.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-W122-□□□/FHA355.6/6.41.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-W123-□□□/FHA244.0/4.81.6~4.20.5~1.3

5/7

UYX128GAS#106000
F007K-W123-□□□/FHA355.6/6.41.6~4.20.5~1.3

5/7

UYX128GAS#106000
F007K-W162-□□□/FHA355.6/6.41.6~4.20.5~1.3

5/7

TVX5#14~#166000
F007K-W162H-□□□/FHA355.6/6.460.5~1.3

5/7

TVX5#14~#166000
F007K-W121-□□□/FHA/DF□244.0/4.81.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-W121-□□□/FHA/DF□355.6/6.41.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-W122-□□□/FHA/DF□244.0/4.81.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-W122-□□□/FHA/DF□355.6/6.41.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-W123-□□□/FHA/DF□244.0/4.81.6~4.20.5~1.3

5/7

UYX128GAS#106000
F007K-W123-□□□/FHA/DF□355.6/6.41.6~4.20.5~1.3

5/7

UYX128GAS#106000
F007K-W162-□□□/FHA/DF□355.6/6.41.6~4.20.5~1.3

5/7

TVX5#14~#166000
F007K-W162H-□□□/FHA/DF□355.6/6.460.5~1.3

5/7

TVX5#14~#166000

MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO

Loại máy này là loại máy cơ bản hình trụ trần đè hai mặt, có thể lắpđặt phụ kiện tiến hành nhiều chức năng khác nhauVí dụ: may ráp quần lót, áo thể thao và may vạt áo (kèm theo bộ may vạt áo dạng có thể điều chỉnh)

W121 :Loại vải mỏng
W122 :Loại vải dày vừa
W123 :Loại vải dày
W162 :Hành trình trụ kim
W162H :Hành trình trụ kim
             Khoảng cách mũi may lớn (6mm)

CHỌN MUA PHỤ KIỆN

UTG ,UTH ,UTJ ,UTK,FL

FHA (K)
HEMMING DEVICE

Suitable for the bottom hemming of T-shirt, underwear, cuff of children’s garment,etc… Able to adjust the width of hemming set to meet different demands, easy operation.

Available Model:
F007K-W121, F007KD-W121
F007K-W122, F007KD-W122
F007K-W123, F007KD-W123
F007K-W162, F007KD-W162 

Self-installation : Y

Suitable for the bottom hemming of T-shirt, underwear, cuff of children’s garment,etc… Able to adjust the width of hemming set to meet different demands, easy operation.

Available Model:
F007K-W121, F007KD-W121
F007K-W122, F007KD-W122
F007K-W123, F007KD-W123
F007K-W162, F007KD-W162 

Self-installation : Y