FFT TOP FEEDING FUNCTION

Choose model

Choose Model

S007K-W121-□□□/FFT/DS□244.0/4.81~5.50.8~1.41.4~4.25UYX128GAS#104000
S007K-W121-□□□/FFT/DS□355.6/6.41~5.50.8~1.41.4~4.25UYX128GAS#104000
S007K-W122-□□□/FFT/DS□244.0/4.81~5.50.8~1.41.4~4.25UYX128GAS#104000
S007K-W122-□□□/FFT/DS□355.6/6.41~5.50.8~1.41.4~4.25UYX128GAS#104000
S007K-W131-□□□/FFT/DS□244.0/4.81~5.50.8~1.41.4~4.25UYX128GAS#104000
S007K-W131-□□□/FFT/DS□355.6/6.41~5.50.8~1.41.4~4.25UYX128GAS#104000
S007K-W132-□□□/FFT/DS□244.0/4.81~5.50.8~1.41.4~4.25UYX128GAS#104000
S007K-W132-□□□/FFT/DS□355.6/6.41~5.50.8~1.41.4~4.25UYX128GAS#104000

FFT  CHỨC NĂNG ĐƯA DÂY VIỀN TRÊN

Thiết kế cơ cấu bàn lừa di chuyển trước sau ưu hóa độc quyền, hành trình đưa vải có hiệu quả lớn, đưa vải may ổn định hơn

PHỤ KIỆN

UTT , UTX