VC008 / VC008A / VC008B

Model

VC008-

VC008A-

VC008B-

04064P481/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
04085P481/3″(8.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
04095P483/8″(9.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
04106P485/12″(10.6mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
04127P481/2″(12.7mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
0448-191P483/16-3/4-3/16″(4.8-19.1-4.8mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
0448-222P483/16-7/8-3/16″(4.8-22.2-4.8mm)1,4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
0448-254P483/16-1-3/16″(4.8-25.4-4.8mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
0464-191P481/4-3/4-1/4″(6.4-19.1-6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
0464-127P481/4-1/2-1/4″(6.4-12.7-6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
0464-254P481/4-1-1/4″(6.4-25.4-6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
04A32-032P48(1/4-1/8-1/8-1/4″)*3 (6.4-3.2-3.2-6.4mm)*31.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
04A64P481/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
12A32-032P612(1/4-1/8-1/8-1/4″)*3 (6.4-3.2-3.2-6.4mm)*31.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
VC008B-
12A64P6121/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
12048P12243/16″(4.8mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
12064P12241/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
12050P12241/5″(5.0mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
13032P12241/8′(3.2mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
13064P12241/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
1332-032P1224(1/4-1/8-1/8-1/4)*3 (6.4-3.2-3.2-6.4mm)*31.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
17032P12241/8″(3.2mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
21032P12241/8″(3.2mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500
VC008-
VC008A-
23032P12241/8″(3.2mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144500

MAY THÔNG THƯỜNG
Tra dầu hoàn toàn tự động, kim móc chuyển động theo cơ chế dọc từ trên xuống, bàn máy hình trụ, sử dụng may quần áo hình trụ trong, thích hợp với may trang phục cao cấp thông thường

4-Needle type
VC008-04XXX
VC008-04XXX-XXX

12-Needle type
VC008-12XXX
VC008-12XXX-XXX
VC008-13XXX
VC008-13XXX-XXX
VC008-17XXX
VC008-21XXX

A : 13-Needle gauge set with 4 sets of needle/ looper.
B : 13-Needle gauge set with 6 sets of needle/ looper.
C : 13-Needle gauge set with 13 sets of needle/ looper.
D : 17-Needle gauge set with 17 sets of needle/ looper.
E : 21-Needle gauge set with 21 sets of needle/ looper.
F : 23-Needle gauge set with 23 sets of needle/ looper.