VC008-
VC008B-
1132-064P1122(1/8-1/4-1/8″) (3.2-6.4-3.2mm)2.5-512UOX113GS#11~#144000

May cạp quần

Ví dụ: 1/4-1/4-1/4, 1/4-3/4-1/4…

DEVICE

VCE